Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 5 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 5 - UTGÅTT *

1 ... 5 ... 213
Kundeavis Felleskjøpet. Side 5.
1 ... 5 ... 213

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 212. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Kjøp, bruk og merking Autorisasjon Alle som skal kjøpe og bruke yrkespreparater; og skal selge konsentrerte produkter, må ha auto risasjonsbevis (jfr. Forskrift om plantevernmidler 2015 nr 455, § 8 og § 9). Se også side 7. Lover og forskrifter Godkjenning og bruk er i hovedsak regulert i Matloven (www.lovdata.no) og Forskrift om plantevernmidler (www.lovdata.no). Fareetikett I tillegg til faresymboler skal fareetiketten inneholde et av varselordene «Advarsel» eller «Fare». Fareetiketten skal også inneholde faresetninger som beskriver farene ved preparatet samt sikkerhetssetninger som beskriver anbefalte tiltak for å redusere/hindre skadevirkninger. Biemerke betyr at midlet er farlig for bier og andre polli nerende insek ter. Biemerket står ikke på alle aktuelle etiketter, men pre- paratet kan fortsatt være farlig for bier. Les derfor både advarselsfeltet og bruksrettled- ningen på etiketten for å se hvilke krav om ulike tiltak som stilles for å beskytte biene. Forsiktighets regler Angir bruk av verneutstyr og hvordan preparatet skal håndteres uten fare for mennesker, dyr og miljø. Følg angivelsen på etiketten! Håndteringsfrist Angir hvor mange timer etter behandling man må benytte anbefalt verneutstyr dersom en går inn i behandlet område. S p i r e 2 0 0 4 Behandlingsfrist Angir min stetid mellom siste behandling og høsting. Oppbevaring Yrkespreparater skal oppbevares i av låst skap eller rom som skal være merket med gift merke og ordet GIFT. Skapet eller rom- met skal holdes rent, og dersom de aktuelle preparatene krever det, være effektivt og kontinuerlig ventilert til friluft. Det må ikke oppbevares annet enn plantevernmidler og eventuelt andre kjemikalier i skapet eller rommet. Alle plante vernmidler må til enhver tid være utilgjengelige for barn. Tomemballasje, preparatrester Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Emballasje uten merking og merket med faresymbolene «Etsende», «Helsefare», «Miljøfare», «Kronisk helsefare» (med varselord «Advarsel» eller «Brannfarlig») kan leveres til gjen- vinning. For opplysning om levering av farlig avfall ta kontakt med avfalls- selskap eller teknisk avdeling i kommunen. Sikkerhetsdatablad (SDS) Et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatabladet skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet. Alle sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.felleskjopet.no og Min gård. Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler Farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymboler (farepiktogrammer) med tilhørende varselord. Faresymbolene informerer om skader som kan oppstå ved bruk. De to varselordene «Fare» og «Advarsel» brukes sammen med de ulike faresymbolene for å gradere faren. GHS 06 GHS 07 GHS 02 GHS 03 GHS 05 GHS 09 GHS 01 GHS 08 FARESYMBOLER Akutt giftig Plante vernmidler som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/ eller innånding. Helsefare Plantevernmidler som er farlige ved innånding, hudkon­ takt eller svelging. Brukes også for plantevernmidler som virker irriter­ ende på hud, øyne og luftveier, gir allergisk hudreak­ sjon eller døsighet og svimmel het. Brannfarlig Plantevernmidler som er brann­ farlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Oksiderende Plantevernmidler som kan forårsake brann eller bidra til forbrenning av andre materialer. Etsende Plantevernmidler som forårsaker etsende skader på hud og øyne eller alvorlig øyeskade. Miljøfare Plantevernmidler som er giftige for vannmiljøet skal opp bevares og håndteres slik at plante vernmidlet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet. Eksplosjons- farlig Plantevernmiddel som er eksplo sjons ­ farlig dersom det utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme. Kronisk helsefare Plantevernmidler som forårsaker kroniske helse­ skader som kreft, skader på arve­ stoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også plantevernmidler som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvor­ lige skader. 5 5

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud