Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

2 4 5 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - hvete, protein, rug. Side 2.
2 4 5 ... 20

Produkter i denne tilbudsavisen

nnhold A ta vare på kornavlingen Tilbud fra Felleskjøpet Markedskontakter korn Korn i jordbruksoppgjoret/Priser 3 kapasiteter og kostnader 3 Tilstrekkelig kapasitet til å ta vare på kornavlingen under skiftende værforhold krever langsiktige investeringer i torke og lagerkapasitet hos kornprodusent og hos Felleskjopet Målpriser og noteringspriser - Krav om norsk vareopprinnelse Okologisk korn Krav til dokumentasjon ved levering av okologiske varer I Norge er det ofte nødvendig å treske kornet ved forholdsvis høyt vanninnhold. Arsaken er at verditapet ved kvalitetsforringelse vurderes som større enn muligheten for gevinst ved å høste kornet med lavere vanninnhold. Innhøstingen vil i et norsk klima måtte foregå tilnærmet samtidig for alle kornprodusenter i ofte korte godværsperioder om hosten. En omfattende korndyrking i Norge krever en stor og kostbar høstekapasitet fra tresking og transport til torking og lagring - Frakttilskudd økologisk korn Kvalitetskrav- generelle - Basiskvalitet Hygienisk kvalitet - minstekrav - Vanninnhold og trekk for tørking - Torketabell - Hektolitervektregulering Sammenlignet med våre naboland er kostnadsnivået for å berge avlingen i Norge forståelig nok hoyt. 7 Når Felleskjopet bygger opp, vedlikeholder og drifter en varestromkjede for korn er det nødvendig å gjennomfore dette med et mål om å både ha et godt tilbud til kornprodusentene lokalt og samtidig ha lave enhetskostnader. Våre kunder i molle- og kraftfôrindustrien som anvender den norske kornavlingen vil aldri betale mer enn for kostnadene i den mest kostnadseffektive varestrommen Fôrkorn kvalitetskrav Proteinbetaling i fôrhvete - Oljefro - Pristrekk for kvalitetsfeil i fôrkorn 7 7 Matkorn kvalitetskrav De beslutninger som gjores i dag vil ha konsekvenser i lang tid framover. Kornhåndtering er en aktivitet med tydelige industrielle stordriftsfordeler. Det er viktig å skape forståelse for at nødvendige investeringer i infrastruktur for å ta vare på kornavlingene, både på gård og i felleseide anlegg, utfores med tanke på at kostnaden skal hentes inn i råvarekostnadene til kraftfor og molleindustri - Kvalitetssystem i landbruket KSL-krav Deklarasjonsbevis for matkorn Falltall i hvete og rug - Kvalitetsfeil i matkorn Kvalitetsbetaling av mathvete - Proteinkvalitet Felleskjøpet vil alltid søke å organisere kornlogistikken fra gård til bord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som vi vil legge vekt på å stimulere til rasjonell adferd hos kornprodusentene Dersom vi i større grad enn i dag kan legge opp til at korn går direkte fra kornprodusent til utskipningshavn eller fabrikk, vil dette bidra til å holde kostnadene nede. Særlig for korn som er lagre på gård og leveres gjennom vinteren, vil det være mulig å styre arestrommen mer målrettet enn det som er situasjonen i dag Mathvete - sorter i kvalitetsklasser Kvalitetsklasser og protein - Krav til hektolitervekt i matkorn Anlegg og levering 10 10-1 Kornmottak Innmelding Analysekostnader 12 an Hostkorn Markedssjef korn Iransport Belastning av frakt i kornoppgjor Ostlandet-containere og inntransport Trøndelag - containere og inntransport Kornguiden 2018/19 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2018 May-Linda Schølberg, FKRA Oppgjor og oppgjørsbetingelser Produsentnummer Omsetningsavgift Avregningskostnader Oppgjo Reklamasjon Driftskreditt I redaksjonen Kristian Thunes Anne Cathrin Storl Torstein Jensen Design og trykk: GRØSET Opplag: 11 500 eks 18 Det tas forbehold om trykkfeil og endringer. også som folge av uforutsette endringer i jordbruksavtalen 2018